Loại Giấu Trần 1.5 HP

Công suất: 12,200Btu/h

Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu