Loại Giấu Trần 2.5 HP
Thanhphucjsc BIDV Điều hòa Koolman vietbank Ống thông gió AIKKOH Website Thương hiệu